Banaś Teresa Czesława prof. zw. dr hab. n. med. ur. w Zwiniaczu 20.07.1940r. Studia na Wydz. Mat.-Fiz.Chem. dyplom mgr chemii 1963r. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1970 doktorat w Instytucie Chemii Organicznej Fizycznej PWr., 1984 habilitacja na AM we Wrocławiu, 1987 stypendium naukowe w Department of Biological and Chemical Structure w University of Health Science, North Chicago Medical School, w USA. 1993 tytuł profesora, 1996 stypendium naukowe w Department of Haematology and Immunology w University of Utrecht w Holandii. K.: od 1963 praca naukowo-dydaktyczna na AM we Wrocławiu kolejno na stanowiskach 1963-1964 asystenta w Katedrze Chemii Ogólnej i 1964-1970 starszego asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii, 1970-1988 adiunkta, 1988-1992 docenta, 1990-1993 prodziekana ds. studenckich, 1992-93 profesora nadzwyczajnego, 1993-96 prodziekana ds. naukowych i członka Senatu AM, od 1993 profesora zwyczajnego, od 1996 Kierownika Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej; 1988-2000 wykłady w Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali, Universita degli Studi di Padova. Wypromowanie 5 doktoratów, ponad 100 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 50-lecia AM, Złota Odznaka Honorowa ”Academia Medica Wratislaviensis”, Medal ”Academia Medica Wratislaviensis Polonia”. Nagroda indywidualna Ministra Zdrowia za pracę habilitacyjną, 21 nagród Rektora za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Członek: PTChem., PTBioch., International Society Free Radical Research (ISFRR).
e-mail: banas@bioch.am.wroc.pl, http://www.am.wroc.pl