Sarosiek Jan ur. w Białymstoku w 1929 r., zmarł we Wrocławiu w 2000 r., botanik w zakresie ekologii roślin, ekologii miasta, chemicznej ekologii roślin., radioekologii. Uk. studia na Uniw. Wrocławskim (1954); dr 1961; dr hab.1971 (Un. im.M.Curie-Skłodowskiej,Lublin), prof.nadzw.1989, zw.1999. W latach 1970-75 z-ca dyrektora Instytutu Botaniki i Biochemii UWr.; 1975-80 dyrektor Inst. Botaniki UWr.; od 1972 kierownik Z-du Ekologii i Ochrony Przyrody IBR UWr.; Członek: Polsk.Tow.Bot.; Polsk.Tow. Hydrobiol., Polsk. Tow. Badań Radiacyjnych (prezes Wrocł. Oddziału 1979-93); Polsk.Tow. Ekologów; Polsk. Tow. Przyrodn. od 1950r. (prezes Wrocł. Oddz. 1973-2000); Species Surival Commission IUCN, The World Conservation Union od 1985; American Orchid Society AOS od 1991; European Ecological Federation od 1972; International Association of Bryologists od 1975; International Association of Radiation Research od 1978; Opolskie Tow. Przyj. Nauki; Kark. Tow. Nauk. od 1975, Przewodn. Wrocł. Kom. Ogólnopolskiej Olimp. Biol. od 1971); Przew. Kom. Kwalif. Naucz. Biol. (Inst. Kszt. i Dosk. Naucz. we Wrocł. 1976-1980; Kom. Ochr. Środ. Rady Miejsk. Wrocł. 1990-94; Kom. Nauk o Ziemi Wrocł. Oddz.PAN od 1993; Rada Reg. Centr. Eduk. Ekol. od 1993; redakcja Ecotoxycology International Jornal , London od 1992;red. Acta Un. Wratisl., Seria Prace Bot. 1976-84. Twórca Szkoły Naukowej: Chemiczna ekologia roślin. Dorob. nauk.: ponad 200 publ., w tym 2 książki, 109 rozpraw nauk., 87 art. nauk., 5 rec., 6 bibliogr. i biogr. Nagr. i odzn. Nagr. Wrocł.(1987), nagrody Rektora.U.Wr., Kom.Ogólnopolsk. Olimp.Biol.; Złoty Krzyż Zasł., Medal Kom. Eduk.Narod., Krzyż Kawal. Orderu Odrodz. Polski; Honor. Złota Odzn. UWr., Złota Odzn. Olimp. Biol., Polsk. Tow. Przyr. i in. Promował ponad 400 magistrów, 27 doktorów, 4 doktorów habilitowanych.