Wnukowska Bogumiła Dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska ukończyła studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. W rozprawie doktorskiej opracowała oryginalną metodę określania zapotrzebowania energii z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy porównawczej.
Jej zainteresowania naukowe dotyczą zastosowania metod taksonomicznych przy ograniczoności wejściowych informacji statystycznych i prowadzących do syntezy o wysokim poziomie prawdopodobieństwa trafnej oceny. Walory użyteczne badań umożliwiają ich zastosowanie w zarządzaniu gospodarką energetyczną z wykorzystaniem komputerowych systemów monitorujących. Podjęta problematyka jest istotnym etapem w stabilizacji i rozwoju lokalnych rynków energii w nowych uwarunkowaniach, w szczególności w aspekcie wpływu integracji europejskiej na zmiany w sektorze energetycznym Polski. Z tego też zakresu jest jej monografia habilitacyjna.
Jest autorką publikacji oraz ekspertyz i specjalistycznych opracowań techniczno-ekonomicznych dotyczących wielkich odbiorców przemysłowych i energetyzacji regionów.
Prowadzi wykłady dla studentów i doktorantów z zakresu racjonalnego gospodarowania energią, bezpieczeństwa energetycznego, ekologii oraz komputerowych systemów wspomagania badań energochłonności. Jest promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych dla kierunków Elektrotechnika oraz Automatyka i Robotyka, które zdobywały nagrody w konkursach, a także ich rezultaty były wykorzystywane w przemyśle. Pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Elektrycznego PWr ds. praktyk specjalizacyjnych. Prowadzi również wykłady w ramach Intensywnego Kursu Audytu Energetycznego dla głównych energetyków oraz przedstawicieli samorządów lokalnych i administracji państwowej z zakresu nowych rozwiązań technologicznych i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.