Michalski Eugeniusz ur. w 1939 r. w Gdyni. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. e. – 1967 r.; dr hab. – 1978 r.; prof. zw. – 1998 r.; kier. Katedry Marketingu Międzynarodowego na Wydz. Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej; wykłada na Politechnice Koszalińskiej, Politechnice Gdańskiej. Prekursor reprezentatywnych badań gospodarstw domowych w Polsce. Zainteresowania naukowe: komplementarne związki makrośrodowiska z mechanizmem rynkowym; strategie rozwoju produkcji przemysłowej, teorie i praktykę zarządzania przedsiębiorstwem; metody badań marketingowych; systemy informacji marketingowej; efektywność wymiany międzynarodowej. Promotor pięciu dr. Autor lub współautor 15 książek i 63 artykułów naukowych z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, badań rynku, marketingu i zarządzania.