Żamojdo Rudolf ur. w 1926 r. w Bohdanowie (woj. wileńskie). Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechanicznym PWr. 1946–1951r.; praca w Katedrze Kotłów Parowych PWr., spec. pod kier. prof. Wróblewskiego w dziedzinie kotłów parowych, palenisk i siłowni cieplnych – 1951 r.; praca doktorska pod promotorstwem prof. Sąsiadka – 1968 r.; doc. – 1977 r.; kier. Zakładu Urządzeń Kotłowych i Gospodarki Cieplnej w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów 1970–1991; z-ca dyr. ds. dydaktyki 1984–1987; dziekan Wydz. Mechaniczno-Energetycznego 1987–1990; obszarem zainteresowań naukowych było badanie procesów zachodzących w urządzeniach kotłowych (głównie w paleniskach cyklonowych). Wyniki jego prac zostały wykorzystane w konstrukcji pierwszego w kraju kotła energetycznego typu OCG-64 z paleniskiem cyklonowym. Przez wiele lat uczestniczył w badaniach RWPG nad zastosowaniem paleniska cyklonowego do ciśnieniowego spalania paliw stałych w generatorach magnetohydrodynamicznych oraz współpracował z Katedrą Kotłów Parowych Pol. Kijowskiej. Autor i współautor 39 prac naukowych publikowanych w czas. kraj. i zagr. oraz 14 patentów. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr. oraz za wybitne zasługi dla Wydz. – Medalem „Bene Merentibus”.