Gonczarek Ryszard ur. w 1952 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. fiz. WPPT PWr.– 1976 r.; dr n. fiz. Instytut Fizyki PWr. – 1978 r.; dr hab. n. fiz. Wydz. Mat.-Fiz.-Chem. UWr. – 1988 r.; adiunkt w Instucie Fizyki PWr. – 1978 r.; doc. w Instytucie Fizyki PWr. – 1990 r.; prof. nadzw. PWr. – 1992 r.; prodziekan WPPT 1993–1996; pełnomocnik rektora ds. studenckich 1996–1999; koordynator w projekcie Tempus-Act 1996–1999; przewodniczący odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów 1999–2002; konsultant ds. studiów doktoranckich od 2003 r.; kier. studiów podyplomowych na WPPT od 2004 r.; czł. sekcji fizyki KBN 2000–2002 r.; ekspert ds. badań statutowych od 2002 r.; czł. Zarządu PTF 1986–1988. Zainteresowania naukowe: kwantowa teoria fazy skondensowanej, zjawiska nadprzewodnictwa i nadciekłości, ciecze kwantowe w ograniczonej geometrii, ciecze osobliwe, elementy fizyki matematycznej. Autor ok. 70 publikacji, dwóch monografii (nt. nadciekłości helu-3 oraz nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego), dwóch podręczników. Wypromował pięciu dr. Liczne recenzje. Współautor wielu rozwiązań prawnych w PWr., w tym regulaminów dla studentów i doktorantów.