Wójcicki Zbigniew Roman ur. w 1953 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. na Wydz. Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr. – 1977 r.; asystent do 1981 r.; st. asystent w Instytucie Inżynierii Lądowej PWr. 1981–1884; dr n. t. za pracę p.t. "Stateczność dynamiczna płaskich układów prętowych" – 1983 r.; adiunkt w Zakładzie Dynamiki Budowli Instytutu Inżynierii Lądowej od 1985 r.; dr hab. w oparciu o monografię pt. "Dynamiczna eliminacja rezonansowych drgań parametrycznych" – 2004 r.; czł. Rady Naukowej Instytutu Inżynierii Lądowej i Rady Wydz. Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr. od 2004 r.; kier. Zakładu Dynamiki Budowli od 2005 r.; przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej od 2004 r.; koordynator Wydz. Festiwalu Nauki od 2005 r.; z-ca dyr. Instytutu Inżynierii Lądowej – 2005 r.; czł. Gesellschaft fur Angewandte Matematik und Mechanik od 2001 r. Autor 45. publikacji, jednej monografii.