Szczepaniec Józef ur. w 1928 r. w Trzcińcu (pow. Mościska, woj. lwowskie), zm. w 2003 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: polonistyka na UWr, gdzie spotkał wybitnych uczonych: T. Mikulskiego, promotora swojej pracy magisterskiej, Wł. Floryana, J. Kotta, St. Bąka, B. Zakrzewskiego i J. Trzynadlowskiego 1948–1952; stypendysta Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu 1950–1952; związał się na stałe z Ossolineum (do 1990 r.): bibliotekarz, kolejno od 1954 r. bibliotekarz dyplom., od 1968 r. st. kustosz dyplom., a od 1981 r. doc.; kier. Działu Starych Druków 1959–1970; wicedyrektor tej Biblioteki 1970–1981; współpraca z Katedrą (od 1969: Instytut) Bibliotekoznawstwa, gdzie prowadził zajęcia dydaktyczne z historii książki i seminaria magisterskie od 1960 r.; w Instytucie Bibliotekoznawstwa 1990–1999. Prowadził badania naukowe w zakresie historii literatury i kultury, koncentrujące się wokół historii dawnej książki, prasy i drukarstwa, głównie XVIII-wiecznej. Z tego kręgu zainteresowań wyrosła rozprawa pt. Monopol prasowy Stefana Łuskiny w Koronie w latach 1773–1793, napisana pod kier. wybitnego bibliologa prof. Karola Głombiowskiego. W ten sposób włączył się w nurt badań „Wrocławskiej Szkoły Bibliologicznej”. Dr n. hum. – 1962 r.; dr hab. n. hum. po uwzględnieniu dorobku naukowego z zakresu „Drukarstwo i stosunki wydawnicze w Polsce okresu Oświecenia” – 1978 r.; gł. obszar badań stanowiły dzieje drukarstwa, wydawnictw, reklamy i rozpowszechniania książki (gabinety i wypożyczalnie książek), których efektem były prace, m.in. Drukarnia Wolna Jana Potockiego w Warszawie 1788–1792 (Wrocław 1998), oraz liczne artykuły (200) opublikowane na łamach czasopism naukowych. Rozprawy te, wzbogacał materiałem źródłowym, dołączając aneksy zawierające edycje tekstów dokumentów i bibliografie starych druków. Wypracował metodę badawczą opartą na analizie typograficznej poszczególnych druków mistrzowsko łączoną z badaniami archiwalnymi. Ogromna wiedza źródłowa została wykorzystana przy opracowywaniu licznych biogramów poświęconych wybitnym, ale i mniej znanym drukarzom, księgarzom, wydawcom i redaktorom gazet i czasopism, zamieszczonych w: Polskim słowniku biograficznym, Drukarzach dawnej Polski, Encyklopedii wiedzy o książce, czy Słowniku pracowników książki polskiej. Z tego kręgu zainteresowań wyrosły wieloletnie studia odnoszące się do biografii księdza, redaktora, publicysty i drukarza Józefa Mejera i dziejów jego rodziny. Wchodził w skład zespołów red. czas. nauk., wydawanych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich PAN we Wrocławiu: Rocznika Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (1970–1976), należał do kolegium redakcyjnego (sekr. red. w 1970 r.) i Ze skarbca kultury (1970–1990), red. nacz. (1972–1976) i z-ca red. (1977–1990). Czł. komitetu red. serii wyd. Instytutu Badań Literackich PAN pt. Książka w Dawnej Kulturze Polskiej od 1972 r.; WTN; Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym; prezesem Oddz. Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego (1989–1994). Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1967r.; Złota Odznaka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – 1971 r.; Odznaka „Zasłużony O.O.P. – 1983 r. Szerzej o nim: J. Szocki, Józef Marian Szczepaniec (1928–2003), Przegląd Biblioteczny 2003 R. 71, z. 4, s. 465–467; D. Hombek, Józef Szczepaniec (1 III 1928 – 18 V 2003), Roczniki Biblioteczne 2003 R. 47, s. 293–295.