Migoń Krzysztof ur. w 1940 r. Bogusławice, k. Częstochowy. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent bibliotekoznawstwa UWr – 1962 r.; asystent stażysta w Katedrze Bibliotekoznawstwa; asystent – 1963 r.; st. asystent; dr n. hum. na podst. dysertacji Recepcja książki orientalistycznej na Śląsku do końca XVIII wieku (pod kier. prof. K. Głombiowskiego) – 1968 r.; adiunkt – 1969 r.; doc. – 1973 r.; dra hab. n. hum. na podst. rozprawy Nauka o książce wśród innych nauk społecznych – 1976 r.; zawarł tu nowe propozycje metodologiczne, określił pole badawcze i uściślił terminologię nauki o książce oraz wskazał jej miejsce wśród innych dyscyplin naukowych, takich jak: literaturoznawstwo, historia, socjologia, naukoznawstwo, orientalistyka. W kolejnych dwóch pracach Z dziejów nauki o książce (1979) i Nauka o książce. Zarys problematyki (1984) opisał etapy powstawania i kształtowania się bibliologii w nauce europejskiej i polskiej, oraz w sposób logiczny i jasny wyłożył jej podstawy teoretyczne oraz zadania na przyszłość, budując model współczesnej nauki o książce. Szczególnie to drugie dzieło uznane zostało za fundamentalne dla tej dyscypliny naukowej i ukazało się w tłumaczeniach: niemieckim i rosyjskim (Wiesbaden 1990; Moskwa 1991). Współpracował jako red. i autor haseł z wieloma wyd. encyklopedycznymi w kraju (Encyklopedia wiedzy o książce - red. działu „Bibliofilstwo obce”; Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego; Wielka Encyklopedia Powszechna PWN; Encyklopedia Wrocławia) i za granicą (Lexikon des gesamten Buchwesens; Les sciences de l’écrit. Encyclopedie internationale de bibliologie) dokonując uściśleń terminologicznych w obrębie bibliologii; prof. – 1982 r.; z-ca dyr. Instytutu Bibliotekoznawstwa UWr 1972–1975; dyr. 1981–1996; kier. Zakładu Teorii i Historii Książki w tym Instytucie od 1999 r.; staże: visiting profesor Univ. of Illinois, Chicago, USA (1978), Gastprofessor w Johannes Gutenberg - Univ. Moguncja (1992); stypendia: DAAD w RFN (Frankfurt, Moguncja, 1981), Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel (1985). Współtwórca i kontynuator „Wrocławskiej Szkoły Bibliologicznej”.Wypromował 14. dr., dwóch z nich jest prof. uniwersyteckimi. Autor 10. książek i ponad 200. artykułów naukowych. Czł. komitetów red. czas. księgo- i bibliotekoznawczych: litewskich „Knygotyra” i „Bibliotekininkyste”; polskich „Studia o Książce”, których był sekr. red. 1970–1972; z-ca red. nacz. 1973–1986 i red. nacz. 1987–; czł. rad red. serii wyd: niemieckiej „Buchwissenschaftliche Beiträge aus dem Deutschen Bucharchiv” i polskiej „Nauka-Dydaktyka-Praktyka” publikowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i UW. Czł. Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego – 1966 r.; WTN – 1975 r.; Arbeitskreis Druckgeschichte Worms, Niemcy – 1987 r.; Association Internationale de Bibliologie (Paris, Francja, 1988–); wiceprezes ZG Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego – 1989 r.; Gutenberg Gesellschaft Mainz, Niemcy – 1997 r.; czł. hon. Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk – 2000 r.; Leibniz-Sozietaet – 2001 r. Czł. zał. międzynarodowej Akademii Esperanto w San Marino. Wchodził w skład Komitetu Naukoznawstwa przy Prezydium PAN 1990–1996; należał do Sekcji Komunikacji Naukowej tego Komitetu 1996–1999; czł. Sekcji Literaturoznawstwa i Bibliotekoznawstwa w KBN w kilku konkursach projektów badawczych; Rady Kultury przy Prezydencie RP 1992–1995; wchodził w skład Rady Naukowej BN w Warszawie (jej przewodniczący od 1998 r.) 1998–2004; czł. Rady Naukowej Biblioteki Gdańskiej PAN (1999–2002); czł. Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Nagrody i odznaczenia: ministerialne za rozprawę dr. – 1970 r. i hab. – 1977 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1984 r. Krzysztof Migoń. Bibliografia publikacji bibliologicznych za lata 1960–1999, oprac. D. Wańka, Kalisz 2000. http://www.ibi.uni.wroc.pl/instyt/mk.htm