Migoń Anna ur. w 1944 r. w Łucku. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia bibliotekoznawcze na UWr W 1961–1966; mgr na podst. pracy Literatura angielska w katalogu lektury czytelnika wrocławskiego XVIII wieku napisanej pod kier. prof. K. Głombiowskiego; praca w Katedrze Bibliotekoznawstwa – 1968 r.; (od 1969 r.: Instytucie Bibliotekoznawstwa, a od 2004 r.: Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa) UWr, gdzie pracuje do dziś i przeszła kolejne szczeble zawodowe: asystenta 1968–1970; st. asystenta 1970–1975; adiunkta 1975–1989; doc. 1989–1993; prof. nadzw. UWr od 1993 r.; gł. krąg zainteresowań obejmuje historię książki XVIII wieku i historię bibliologii; dr n. hum. na podstawie rozprawy pt. Książka naukowa w kulturze polskiego Oświecenia, przygotowanej także pod kier. K. Głombiowskiego, którego uważa za swojego nauczyciela i mistrza – 1975 r.; dr hab. n. hum. na podst. pracy pt. Historia książki w XVIII wieku. Początki bibliologii –1989 r.; w dysertacji tej, opierając się na bardzo bogatym materiale źródłowym ukazała powiązania osiemnastowiecznej historiografii książki z kształtującą się ogólną nauką o książce jako autonomiczną dyscypliną. Było to spojrzenie nowatorskie, stąd szybko doceniono wartość naukową tego dzieła, nie tylko w kraju, ale i za granicą; przetłumaczone i wydane w Niemczech (Wiesbaden 1994); wśród licznych innych prac naukowych na uwagę zasługują publikacje z pogranicza bibliologii, naukoznawstwa, historii nauki i nauki o literaturze (m.in. O popularności pisarzy i dzieł literackich, jej kryteriach i wyznacznikach (1978); Karl Heinrich Frömmichen (1736-1783) and Adrian Balbi (1782-1848) - the pioneers of biblio- and scientometics („Scientometrics” 2001) Dysertacje akademickie - kłopotliwy typ książki naukowej (2001)), oraz te, dotyczące problematyki historii książki na Śląsku (m.in. Refleksje o lekturze na łamach śląskich czasopism oświeceniowych (1994), Literatur der europäischen Aufklärung in den niederschlesischen Editionen 1750-1820 (1996); prof. – 1999 r.; kontynuatorka „Wrocławskiej Szkoły Bibliologicznej”; prodziekan Wydz. Filologicznego UWr ds. studiów zaocznych 1990–1993; wicedyr. Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa 2002–2005; czł. Senackiej Komisji d/s Organizacji i Rozwoju od 1999 r.; red. podserii „Bibliotekoznawstwo” w ramach zeszytów naukowych „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1987–1996; red. nacz. ogólnopolskiego czas. „Roczniki Biblioteczne” – 1996 r.; czł. WTN od 1990 r.; współpracownik Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa od 1974 r.; Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego od 1989 r.; Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk od 1989 r.; Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym od 1997 r. Wypromowała trzech doktorów. Otrzymała nagrody: MNSzWiT naukowa III stopnia – 1978 r.; MNSzWiT dydaktyczna III stopnia – 1982 r.; MEN naukowa III stopnia za pracę hab. – 1990 r. http://www.ibi.uni.wroc.pl/instyt/ma.htm