Bogacka-Kisiel Ewa ur. w 1946 r. w Moszczance (Wielkopolska). Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1969 r.; dr n. ekon. – 1974 r.; dr hab. – 1993 r.; prof. – 2000 r.; kier. Studiów Podyplomowych Finanse i Bankowość od 1993 r.; czł.: Senatu AE; Komisji Nauki AE 1990–1996; Komisji ds. Współpracy z zagranicą AE; Zespołu ds. Akredytacji; kolegium red. „Argumenta Oeconomica” od 1993 r. Wypromowała pięciu dr. n. e., dr hab. Autorka 88 publikacji, pięciu książek (do 2003 r.); Szerzej o niej: Who is who w Polsce, wyd. III 2004, Hübner, s. 339.