Lichtarski Jan ur. w 1946 r. w Manasterzu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr e. – 1969 r.; dr n. e. – 1975 r.; dr hab. n. o org. i zarz. – 1983 r.; prof. n. e. – 1993 r.; prof. zw. – 1995 r.; kier. Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa od 1990 r.; prodziekan Wydz. Gospodarki Narodowej 1990–1996; czł. Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN (KNOiZ) od 1997 r.; Prezydium KNOiZ PAN 2000–2003; ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej od 2002 r. Rozwija wrocławską empiryczną szkołę zarządzania. Wypromował czterech dr. n. e. Autor ponad 170 publikacji, pięciu książek (do 2004 r.); red. i współautor ogólnopolskiego podręcznika Podstawy nauki o przedsiębiorstwie Wyd. AE we Wrocławiu.