Chełmoński Adam ur. w 1890 r. w Warszawie, zm. w 1959 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: prof. nadzw. (USB) – 1930 r.; prof. zw. – 1946 r.; prac. naukowy Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie 1922–1939; prac. naukowy UWr. 1946–1959; kier. Zespołu Katedr Prawa Cywilnego; kier. I-szej Katedry Prawa Cywilnego, a później III-ciej; kier. Katedry Prawa Handlowego i Wekslowego; prodziekan Wydz. Prawno–Administracyjnego UWr. 1948–1950; prac. naukowy WSE we Wrocławiu; kier. Katedry Prawa WSE; dziekan Wydz. Finansowego WSE 1951–1952; czł. Komisji Rewizyjnej Stałej Delegacji Zrzeszeń i Instytucji Prawniczych 1937–1939; przewodniczący Zarządu Oddziału PTE we Wrocławiu 1950–1954; czł. WTN; czł. i wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN; red. nacz. „Palestry” 1932–1937; czł. red. „Orzecznictwa Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” oraz „Studiów Cywilistycznych”; poseł na Sejm RP 1922–19326; wiceminister sprawiedliwości RP 1937–1939; czł. Komisji Kodyfikacyjnej RP 1924– i przewodniczący jej sekcji prawa handlowego; czł. sekcji prawa cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej 1957–1959. Wypromował dwóch dr, w tym dr hab. Autor siedmiu książek. Szerzej o nim J. Kosik, Adam Chełmoński [w:] (red.) J. Trzynadlowski, Uczeni wrocławscy (1945–1979), Wrocław 1980, s. 95–97.