Klisiecki Andrzej ur. w 1895 r. w Krośnie; doktorat 1921 na Uniwersytecie Lwowskim, habilitacja tamże w roku 1928. Od 03 07 1945 pełnił obowiązki Profesora Fizjologii na Wydz. Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. 20.01.1947 r. zatwierdzony jako profesor zwyczajny Wydz. Lek. Uniw. i Polit. we Wrocławiu. Kierownik Zakładu Fizjologii Wydziału Lekarskiego w latach 1945-1967. W roku 1945 zorganizował i został kierownikiem Zakładu Fizjologii na Wydziale Lekarskim i Zakładu Fizjologii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. W roku 1946 zorganizował Studium Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, przekształconego w 1950 roku w Wyższą Szkolę Wychowania Fizycznego. W latach 1950 - 1956 rektor tej szkoły. W 1945 r. organizował Straż Akademicką i Spółdzielnię Pracowników Wyższych Zakładów Naukowych. Założyciel Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, współzałożyciel Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1946). W roku 1945 zorganizował we Wrocławiu V Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Doktor honoris causa Akademii Medycznego (1970) i Akademii Rolniczej (1966). Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, członek korespondent Akademii Umiejętności w Krakowie (od l945). Na Wydziale Lekarskim był promotorem l0 prac doktorskich i 2 prac habilitacyjnych. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Budowniczego Wrocławia, Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, Złotą Odznaką Akademickiego Związku Sportowego, Medalem za Waleczność, Medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości, Medalem za Zasługi dla Upowszechniania Kultury Fizycznej. Zmarł 31 03 1975.