Janowski Bronisław urodził się 14 maja 1875 roku w Krakowie. Tu też w 1894 roku otrzymał świadectwo maturalne. Studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach koło Lwowa ukończył w 1897 roku, uzyskując tytuł inżyniera-rolnika. W tym samym roku obejmuje on stanowisko asystenta Katedry Botaniki WSR w Dublanach oraz asystenta Stacji Botaniczno-Rolniczej także w Dublanach. W latach 1900-1904 pracuje jako asystent Krajowej Stacji Botaniczno-Rolniczej we Lwowie. W 1904 roku zostaje powołany na stanowisko docenta na Kursie Melioracyjnym, a w 1905 roku na stanowisko docenta Politechniki Lwowskiej. W latach 1905-1925 prowadzi ponadto wykłady w Akademii Rolniczej w Dublanach, Szkole Lasowej we Lwowie a także na Akademii Medycyny Weterynaryjne), gdzie w 1925 roku zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym a w 1930 roku profesorem zwyczajnym botaniki i encyklopedii rolnictwa AMW we Lwowie. W latach 1930-1936 piastuje godność rektora tej uczelni. Ponadto pełnił on funkcje radcy Lwowskiej Izby Rolniczej, zastępcy komisarza Giełdy Zbożowej, oraz rzeczoznawcy Komisji Sejmowych.
Główną specjalnością naukową prof. Janowskiego była botanika stosowana do potrzeb rolnictwa i medycyny weterynaryjnej. Był on inicjatorem i propagatorem nowoczesnej uprawy łąk na ziemiach polskich. Opracował kilkaset projektów racjonalnego zagospodarowania łąk i pastwisk, zastosował analizę botaniczną do badania i oceny zdrowotności pasz, a także do badania treści przewodu pokarmowego zwierząt podejrzanych o zatrucie roślinne.
Prof. Janowski był aktywnym członkiem wielu towarzystw naukowych, między innymi: Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Polskiego Towarzystwa Przyrodników im, Kopernika, Towarzystwa Inżynierów Melioracyjnych, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych i Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Za działalność zawodową i społeczną przyznano mu takie odznaki jak: „Orlęta", Polonia Restituta, Krzyż Oficerski i Komandorski, Zloty Krzyż Zasługi, Medal Długoletniej Służby Państwowej. Zmarł 31 stycznia 1960 roku w wieku 85 lat we Wrocławiu.