Krukowski Stanisław absolwent Wydziału Chemii Technicznej Politechniki Wrocławskiej w 1951 oraz PWSM we Wrocławiu w zakresie dyrygentury symfonicznej u Wł. Ormickiego i A. Kopycińskiego w 1957. Profesor nadzwyczajny. W Uczelni zatrudniony w l. 1958-1991. W l. 1978-81 prorektor do spraw studenckich, 1984-86 prorektor do spraw naukowo-dydaktycznych, 1981-87 kier. Katedry Dyrygentury, 1987-1990 dziekan Wydz. Teoretyczno-Pedagogicznego. Promotor ponad 50 prac magisterskich i recenzent kilkudziesięciu przewodów kwalifikacyjnych na stanowisko adiunkta i docenta. W l. 1973-83 kier. art. i dyrygent Chóru PR i TV we Wrocławiu, z którym dał ponad 100 koncertów, a także w ramach festiwali krajowych i międzynarodowych (Niemcy, Jugosławia, Finlandia, Szwecja), ponad 1000 koncertów antenowych, zrealizował nagrania archiwalne kilkuset utworów chóralnych polskich i obcych dla fonoteki PR, a także szereg nagrań płytowych. Brał udział w krajowych i zagranicznych kursach muzycznych jako pedagog i wykładowca. Wygłaszał referaty, wykłady i prelekcje podczas konferencji naukowych, sympozjów i seminariów. Członek jury licznych konkursów i festiwali muzycznych. Działacz społeczny: SPAM 1964-68, wiceprezes 1968-74 i 1984-88 prezes Wrocławskiego Oddziału SPAM, wieloletni przewodniczący Rady Artystycznej Chórów Studenckich. Ważniejsze odznaczenia i nagrody: Krzyż Kawalerski OOP, Order Marii Magdaleny, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal 30-lecia i 40-lecia PRL, Medal KEN, Złota Odznaka im. Janka Krasickiego, nagrody indywidualne Ministra Kultury i Sztuki II i III st., Wojewody Wrocławskiego, Miasta Wrocławia.