Haus Ber ur. 1920 w Skierniewicach; dyplomowany ekonomista 1952; mgr ekonomii 1953, asystent 1950; dr ekonomii 1958; dr hab. nauk o zarządzaniu 1966; prof. nadzw. 1972; prof. zw. 1981, doktor h.c. AE w Katowicach 2004; kier. Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa 1969-1990; dyr. Instytutu Organizacji i Zarządzania 1972-1974; prodziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego 1968; prorektor AE 1987-1990. Czł. Komitetu PAN Nauk Organizacji i Zarządzania 1973; od 1998 czł. honorowy. Twórca Empirycznej Szkoły Zarządzania. Wypromował 68 doktorów, 22 doktorów hab., 13 profesorów. Autor 350 publikacji indywidualnych lub zbiorowych oraz i ponad 150 prac niepublikowanych. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski i Oficerski OOP, Medal KEN. Za działalność naukową, kształcenie kadry oraz działalność dydaktyczno-wychowawczą był kilkakrotnie nagradzany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.