Wysłouch Seweryn ur. 19.III.1900 r. w Pirkowicach (pow. Kobryń na Polesiu); zm. 27.II.1968 r. we Wrocławiu. Uczeń Stefana Ehrenkreutza; dr n. praw. 1930 (USB); dr hab. 1938 (USB); prof. ndzw. 25.III.1948; prof. zw. 1957. Profesor Uniwersytetu im. Stefana Batorego do 1939 r., po wojnie początkowo w 1945 r. prof. Uniwersytetu Łódzkiego (kierownik Katedry Historii Ustroju Polski), a od 1.VII.1946 r. Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Katedry Historii Ustroju i Prawa Polskiego (od 1950 r. Państwa i Prawa Polskiego) 1.VII.1946-1968; prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego 1947-29.II.1952; kierownik Zespołu Katedr Historii Prawa; dziekan Wydziału Prawa 1956-1958; organizator i kierownik Zawodowego Studium Administracji 1959-1964. Członek-założyciel Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie 1930 (kierownik Referatu Mniejszościowego przy tymże Instytucie); kierownik Wrocławskiego Oddziału Instytutu Śląskiego 1946-1949; założyciel i dyrektor Oddziału Instytutu Zachodniego we Wrocławiu 1949-1953; współzałożyciel Instytutu Śląskiego w Opolu i przewodniczący jego Rady Naukowej X.1957-1960. Przed wojną: członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie; Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Naukowego we Lwowie; sekretarz komisji Atlasu Historycznego Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie od 1937 r.; sekretarz redakcji „Wiadomości Studium Historii Prawa Litewskiego Uniwersytetu Stefana Batorego” od 1938 r. Po wojnie: przewodniczący Komisji Śląskiej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego; redaktor naczelny Zeszytów Naukowych UWr.; redaktor naczelny „Studiów Śląskich. Seria nowa” 1957-1968; członek redakcji Czasopisma Prawno-Historycznego. Współorganizator Wystawy Ziem Odzyskanych we Wrocławiu w 1948 r. Twórca szkoły naukowej: szkoła badań historii ustroju i prawa. Wypromował 13 dr, w tym 8 dr hab., bądź profesorów. Liczba publikacji 19. Autor 6 książek. Najważniejsze posiadane odznaczenia: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1965). Zob. o nim K. Jonca, Seweryn Wysłouch [w:] (red.) J. Trzynadlowski, Uczeni wrocławscy (1945-1979), Wrocław 1980, s. 105-108.