Hulanicki Andrzej ur. 1933 w Poznaniu. Stopień mgr. matematyki otrzymał na UWr w 1955. W l. 1954-1956 był asystentem w Instytucie Matematyki UWr, a w l. 1956-1960 aspirantem w Instytucie Matematyki PAN. Stopień dr. uzyskał w 1960 (promotor prof. S. Hartman), a dr. hab. w 1963, oba w IM PAN. Był kolejno adiunktem (1960-1964) i doc. (1964) w IM PAN, awl. 1965-1968 doc. w IM UWr. W l. 1968-1983 ponownie pracował w IM PAN, gdzie został prof. nadzw. (1969) i zw. (1980). Pełnił funkcję kier. Wrocławskiego Oddziału IM PAN. Od 1983 jest prof. zw. w IM UWr i kier. Zakładu Analizy Funkcjonalnej. Kierował projektami badawczymi KBN, uzyskał subsydium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Był organizatorem cyklu międzynarodowych konferencji z analizy harmonicznej, kier.dwóch projektów w ramach programu „Tempus" oraz koordynatorem dwóch sieci badawczych w ramach V Programu Ramowego UE. Jest autorem ponad 80 prac naukowych. Głównym obszarem jego zainteresowania jest analiza harmoniczna na grupach Liego. Dokonał m.in. charakteryzacji grup ze średnią Banacha, rozwinął rachunki funkcjonalne, zastosował analizę na nilpotentnych grupach Liego do twierdzeń o sumowalności rozwinięć w funkcje własne operatora Schrödingera z wielomianowym potencjałem, współtworzył teorię brzegów i całek Poissona dla grup typu NA, badał funkcje pluriharmoniczne na obszarach Siegla. Wykładał na uniwersytetach w Manchesterze, Moskwie, Seattle, Boulder, St. Louis, Chicago i Paryżu. W 1991 został wybrany czł. korespondentem PAN, w 2004 czł. rzeczywistym PAN, a w 2002 otrzymał doktorat h.c. Universite d'Orleans. Był laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego, zesp. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W 1986 piastował funkcję „Ulam Chair" na University of Colorado w Boulder.