Baborski Andrzej ur. 1936 w Piekarach Śląskich, zm. 2001 we Wrocławiu. Absolwent PWr, mgr 1959; dr 1970; dr hab. 1980; prof. 1990; prof. zw. 1993. Pracował w Katedrze Telemechaniki i Automatyki na Wydziale Elektroniki PWr w l. 1960-1970, adiunkt w Instytucie Metod Rachunku Ekonomicznego w ówczesnej WSE we Wrocławiu od 1971; doc. 1981-1989 w Instytucie Informatyki, dyr. Ośrodka Komputerowego, kier. Zakładu Systemów Komputerowych od 1982, prof. wizytujący na California State University Northridge (1985-1986), kier. Katedry Systemów Komputerowych od 1991 (przemianowanej na Katedrę Systemów Sztucznej Inteligencji), prorektor ds. współpracy z zagranicą 1990-1993, rektor AE we Wrocławiu 1993-1999, czł. Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych w l. 1996-1999, przewodniczący Rady Naukowej Międzynarodowej Szkoły Wyższej w Zittau (Niemcy). Uczestnik międzynarodowego projektu Et-cetera, formującego podstawy współpracy z uczelniami zagranicznymi (dotyczyła działalności dydaktycznej, m.in. uczenia na odległość czy pozyskiwania wiedzy na potrzeby zarządzania). Czł. organizacji naukowych: American Association of Artificial Intelligence, Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, WTN. Przewodniczący (pierwszy!) Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność, uczestnik Zespołu Ekspertów i Doradców NSZZ Solidarność Dolny Śląsk, zaangażowany w działalność Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (w l. 1995-2001 czł. Rady Kuratorów Fundacji). Miłośnik Ziemi Dolnośląskiej oraz Wrocławia, radny Rady Miejskiej Wrocławia (przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Architektury). Prezydent stowarzyszenia Rotary International. Współtworzył Klub Rotary Wrocław w l. 1995-1996. Wypromował 15 doktorów. Autor ponad 80 publikacji dotyczących m.in. informatyki i jej dyscyplin szczegółowych, statystyki i metod ekonometrycznych, zarządzania i elementów efektywności, aspektów prawnych i ekonomicznych, teorii informacji, technologii informacyjnych (rozwiązań sieci komputerowych i systemów inteligentnych), recenzent 50 artykułów naukowych, 21 prac doktorskich i 5 rozpraw habilitacyjnych. Promotor Nagrody Konferencji Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola przyznanej wybitnemu matematykowi, prof. J. Dudce.