Romanów Franciszek ur. 10 stycznia 1933 w Hucie Starej: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn (dynamika , wytrzymałość i budowa pojazdów). Absolwent PWr. 1960, dr n.t. 1968, doc.1974, dr hab. Technische Univ. Dresden, Niemcy 1990, prof. nadzw. 1990, prof. zw. 1993, od 1990 w Politechnice Zielonogórskiej, dyr. Inst. Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn PZ. 1990-93, kier. Kated. Pojazdów 1993-96, kier. Zakł. Pojazdów 1996-2003, dyr. Inst. Budowy Maszyn i Pojazdów 1999. Czł: The International Association for Vehicle Desing, Wlk. Brytania 1985-, Pol. Tow. Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (wiceprzew. Oddz. Wrocławskiego 1983-86, przew. Oddz. Zielonogórskiego 1987-91), Komit. Budowy Maszyn PAN (czł. Sekcji Stateczności Konstrukcji Maszyn 1993-), Pol Tow. Naukowego Motoryzacji (wiceprzew. 1993-), Komisja Nauk Mechanicznych i Budowlanych PAN 1999-2000, Komitet Transportu PAN 1999-2002;
Badania: konstrukcje cienkościenne ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji warstwowych w zastosowaniu do budowy ram, nadwozi oraz kadłubów pojazdów transportowych; modelowanie obciążeń i wytrzymałość nadwozi w stanach zdeterminowanych i losowych; oprac. Przestrzennego modelu wymuszeń kinematycznych pochodzących od nierówności drogi oraz systemu obliczania ram cienkościennych z uwzględnieniem rzeczywistej sztywności węzłów konstrukcyjnych z uwzględnieniem teorii nieswobodnego skręcania. System obliczania konstrukcji warstwowych (wytrzymałość, stateczność) został opracowany na podstawie hiperbolicznej hipotezy trójosiowego stanu przemieszczeń rdzenia oraz geometrycznie nieliniowej teorii.
Publikacje: 140 prac oryg., m. in.: Hyperbolischen dreiaxialer Verschiebingszustad von flachen Sandwichkonstruktionen, „Bauingenieur” 1984, 59, Zur Stabilitat von Sandwichkonstruktionen, Technische Univ., Dresden, 1989, Experimental Studieson the durabiliti of the Elements of Vehicle Frames under Complex state of Loads, XX International FISITA CONGRES, Wiedeń 1984, Experimental determination of Critical Stresses in Sandwich Cylinders Under Non – elastic Conolition, „ Journal of Theoretical and Applied Mechanics” 1992, Dynamic stability of sandwich cylindrycal shell „Archives of civil org.” 1999, XLV, 3; podr.: Wytrzymałość ram i nadwozi pojazdów 1988, Wytrzymałość konstrukcji warstwowych 1995, Stateczność konstrukcji 1992, Dynamika pojazdów i maszyn roboczych ciężkich 1983, Stateczność konstrukcji przekładkowych 1972. Autor 8 patentów.
Odznaczenia: Złota Odznaka PWr , Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski OOP, Medal Edukacji Narodowej. (Współcześni uczeni polscy, T. III, str. 674; Ośr. Przetw. Danych W-wa 2000).