Lawrowski Zbigniew ur. w 1925 r. w Czortkowie; mgr inż. 1952 r.; dr n.t. 1962 r.; prof. nadzw. 1989 r.; prof, zw. PWr. 1995 r.; kier. Zakładu Tarcia, Zużycia i Smarowania 1966-80 r., oraz kierownik Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii 1991-95 r., kier. zesp. dydakt. 1987-91 r., dwukrotnie zast. dyr. Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn 1968-72 oraz 1978-81, dyr. Filii PWr. w Wałbrzychu 1975-78; prodziekan Wydziału Mechanicznego 1984-87; wiceprzewodn. a potem przewodniczący Polskiego Komitetu Techniki Smarowniczej, potem Podkomitetu Tribologii NOT 1973-83; czł. koresp. Intern.Tribology Council 1978-83; czł. Sekcji Podstaw Ekspl. KBM PAN od 1966 r., czł. Pol. Towarz. Tribologicznego od 1990 r.; działa w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn, specjalizuje się w Podstawach konstrukcji maszyn i w tribologii, prowadzi badania w dziedzinie Podstaw klasyfikacji i doboru materiałów ślizgowych. Wypromował 12 doktorów n.t., wśród wychowanków: 5 dr hab. n.t. Autor 114 publikacji, w tym 3 książek i 6 skryptów. Odznaczenia: 9 odznaczeń i medali za udział w II wojnie światowej (w I Armii WP), Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyże: Kawalerski i Oficerski O.O.P. Szerzej o nim: „Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny”. Tom II, s. 632. Wyd. Ośrodka Przetwarzania Informacji, Warszawa, 1999.