Jaworski Iwo Leopold ur. w 1898 r. w Krakowie, zm. w 1959 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: prof. nadzw. (USB) – 1932 r.; prof. zw. – 1945 r.; prac. naukowy Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie – 1939; dziekan Wydz. Prawa – 1939 r.; prof. UJ do 1945 r.; prac. naukowy UWr od 1945 r.; współorganizator Wydz. Prawno-Adminsitracyjnego UWr; kier. Katedry Historii Prawa na Zachodzie Europy 1945–; kier. Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa; prodziekan Wydz. Prawa 1945–1946 i 1947–1948 oraz jego dziekan 1946–1947 i 1948–1951; współorganizator Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego – 1946 r. i przewodniczący jego III Wydz. – 1949 r.; red. miesięcznika „Włóczęga”; czł. red. „Czasopisma Historyczno-Prawnego”. Wypromował dwóch dr. Autor czterech książek. Szerzej o nim: L. Winowski, Iwo Jaworski [w:] (red.) J. Trznadlowski, Uczeni wrocławscy (1945–1979), Wrocław 1980, s. 91–94.