Paradowski Leszek ur. w 1946 r., w Lesznie; dr med. 1978 r., dr hab. 1990 r., prof. nadzw. 1996 r., dr h.c.1991; specjalista I i II stopnia z chorób wewnętrznych, gastrolog od 1996 kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii., 1993-1996 kierownik Studium Doktoranckiego; od 1996 specjalista regionalny w zakresie gastroenterologii; 1999-2005 Rektor AM.; czł. Senatu AM, Przew. Komisji Wydawniczej AM; czł. Zarządu Głównego Pol. Tow. Gastroenterologii, Przewodniczący Grup Motoryki Pol. Tow. Gastroenterologii, przew. Sekcji Gastroenterologii Zarządu Głównego Tow. Internistów Pol.; prezes Pol. Tow. Gastroenterologii od 2002 r. ,czł. Prezydium Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia od 2001 r.; v-ce przew. Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych; czł. Akademia Europensis Scientarum, Artium, Litterararumque (Paryż), czł. Komisji Gastroenterologii i Hepatologii PAN, red. nacz. Advances in Clinical and Experimental Medicine 1990- 1996, czł. redakcji czasopism: Polska Medycyna Rodzinna, Ceska a slovenska gastroenterologie a hepatologie; czł. Kolegium Redakcyjnego World Journal of Gastroenterology, sekretarz redakcji, zastępca red. nacz. i czł. Rady Programowej Gastroenterologii Polskiej. Główne kierunki badań: motoryka przewodu pokarmowego. Promotor 13 dr med., patron 1 dr hab. Autor 230 publikacji, 3 podręczników. Posiadane odznaczenia: 4 Nagrody Ministra Zdrowia, Krzyż Kawalerski O.O.P., Medal Komisji Edukacji Narodowej.