Szeląg Adam ur. 1957 w Nysie; lek. med. 1982; dr n. med. 1990; dr hab. n. med. 1999; prof. nadzw. 2002; prof. zw. n. med. 2006; od 2000 kier. Katedry i Zakładu Farmakologii Wydz. Lekarskiego AM we Wrocławiu; specj. I st. z zakresu chorób wewnętrznych 1986; prodziekan ds. Studentów Wydz. Lekarskiego AM we Wrocławiu 1999-2002; od 2002 dziekan Wydz. Lekarskiego AM we Wrocławiu; czł. Komisji Bioetycznej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej 1999-2005; czł. Sekcji Biologii Medycznej Ministerstwa Nauki i Informatyzacji 2004; czł. zespołu specjalistycznego w XXIX konkursie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji; czł. Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, od 2002 przewodniczący Zarządu Oddziału Wrocławskiego tego Towarzystwa; czł. Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, którego był delegatem na zjazd krajowy w 1996 i 1998; czł. kolegium redakcyjnego czasopisma „Advances in Clinical and Experimental Medicine”. Główne kierunki badań naukowych: badania dotyczące m.in. - interakcji ośrodkowych leków, poszukiwania odtrutek w zatruciu chromem, rtęcią i innymi metalami; wpływu agonistów i antagonistów receptorów H3-histaminowych na proliferację komórek nowotworowych in vitro i in vivo; nowych zastosowań antagonistów kanałów wapniowych oraz badania nad mechanizmem działania i toksycznością leków z wykorzystaniem pozaustrojowej perfuzji wątroby i metody Langendorffa - perfuzji serca. Autor 169 prac naukowych, w tym 54 prac nieopublikowanych, które obejmują 22 prace badawcze wykonane w ramach problemów centralnie sterowanych koordynowanych przez Instytut Farmakologii PAN w Krakowie oraz 32 prace naukowo-badawcze zrealizowane w ramach współpracy z przemysłem. Promotor 4 rozpraw doktorskich. Nagrody: indywidualne nagrody I stopnia JM Rektora AM we Wrocławiu za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej (1989,2000), indywidualna nagroda za działalność dydaktyczno-wychowawczą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (1986), nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej JM Rektora Akademii Medycznej indywidualna I stopnia (2000,2003,2004), II stopnia (2001), III stopnia (1987), zespołowa I stopnia (1992); odznaczenia – Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 50-lecia Akademii Medycznej we Wrocławiu.