Kaleta Józef ur. w 1925 r. w Kasinie Wlk. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Lesław Adam) – 1960 r.; dr hab. n. e. – 1967 r.; prof. nadzw. – 1971 r.; prof. zw. – 1976 r.; prac. naukowy AE we Wrocławiu; kier. Katedry Finansów 1967–1995; dziekan Wydz. Gospodarki Narodowej 1967–1970; prorektor AE 1970–1979; rektor AE 1979–1987 i 1990–1993; czł. Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 1977–1982; Międzynarodowego Instytutu Finansów Publicznych 1977–1983; PTE; czł. zarządu Głównego PTE –1981 r.; przewodniczący Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTE we Wrocławiu 1968–1975; czł. Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN 1972–1990, w tym czł. prezydium Komitetu 1981–1990; wiceprzewodniczący komisji Ekonomicznej Oddz. Wrocławskiego PAN 1972–1982; czł. Komitetu Prognoz "Polska w XXI wieku" PAN 1990–; przewodniczący RN Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia 1981–1984; poseł na Sejm RP 1991–2001; wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów 1993–1997; czł. sejmowej Komisji Finansów Publicznych 1997–2001; czł. stałej delegacji parlamentarnej OBWE 1997–2001; wiceprzewodniczący polsko–chińskiej grupy międzyparlamentarnej 1997–2001; czł. Rady Ekonomicznej przy Prezesie RM 1990–1993; Rady Statystyki przy Prezesie RM 1995; Państwowej Rady Statystyki 1997–; Rady Naukowej NBP 1982–. Wypromował 15 dr., w tym trzech dr. hab. Autor ponad 600, w tym 20 książek. Odznaczenia m.in.: Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1976 r.; Krzyż Komandorski O.O.P. – 1983 r.; Medal KEN – 1988 r. Szerzej o nim: K. Gluziński, Kto jest kim we Wrocławiu. Informator biograficzny, s. 191–192.