Knast Witold urodził się w kwietniu 1933 roku w Witkowie. W 1958 roku ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu. Do roku 1961 pracował na stanowisku asystenta w II Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1968 roku obronił pracę doktorską pt.: „Doświadczenia nad przeszczepami żylnymi własnymi w zakresie układu żylnego kończyn”. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1977 roku na podstawie rozprawy pt.: „Ocena pośredniej rewaskularyzacji serca z zastosowaniem przeszczepu żylnego”. Na stanowisko docenta został powołany w 1980 roku. W 1991 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1997 - profesora zwyczajnego. W 1962 roku uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej, stopień II - w 1966, a w 1973 roku - specjalizację z zakresu torakochirurgii. W latach 1982-1983 pełnił obowiązki kierownika Kliniki Torakochirurgicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1996 roku został kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Obowiązki te pełnił do 2003 roku, t. j. do czasu przejścia na emeryturę. W kierowanej klinice wprowadził operacje resekcyjne trzustki w zmianach nowotworowych i zapalnych, zabiegi resekcyjne wątroby oraz operacje rekonstrukcyjne dróg żółciowych. Wprowadził również chirurgię wolnych przeszczepów przełykowych oraz proktokolektomie odtwórcze jelita grubego. Był promotorem 7 rozpraw doktorskich i opiekunem 3 prac habilitacyjnych. Opublikował 120 prac naukowych. Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich i Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Posiada następujące odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Zasłużony dla Akademii Medycznej, Medal Zasłużony dla Ziemi Legnickiej.