Rutowski Roman urodził się 4 kwietnia 1947 r. we Wrocławiu. Ukończył Wydział Lekarski AM we Wrocławiu w 1970 r. Pracował początkowo w Zakładzie Anatomii Patologicznej AM we Wrocławiu, od 1973 r. w Oddziale Chirurgii Szpitala Miejskiego we Wrocławiu, a od 1982 r. w Klinice Chirurgii Urazowej AM we Wrocławiu. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1979 r. W 1993 r. habilitował się na podstawie rozprawy: „Neurotyzacja nerwami splotu szyjnego w urazowych uszkodzeniach splotu ramiennego połączonych z wyrwaniem korzeni nerwów rdzeniowych”. W 1994 r. został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. Od 01. 10. 1995 r. pełni funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki AM we Wrocławiu. W 1999 r. uzyskał tytuł naukowy profesora w zakresie nauk medycznych. Dorobek naukowy obejmuje 182 oryginalne prace publikowane w recenzowanych czasopismach, 230 streszczeń referatów i komunikatów naukowych wygłoszonych na zagranicznych i krajowych zjazdach, 9 rozdziałów w podręcznikach i monografiach, trzy filmy naukowe, jeden patent. Zainteresowania naukowe dotyczą leczenia chirurgicznego uszkodzeń obwodowego układu nerwowego, zwłaszcza splotu ramiennego, badań podstawowych i wdrożeniowych biomateriałów, chirurgii eksperymentalnej. Był promotorem 12 ukończonych przewodów doktorskich, obecnie jest promotorem 3 przewodów doktorskich w toku. Za prace naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany był przez JM Rektora AM nagrodami indywidualnymi i zbiorowymi. Dwukrotnie nagrodzony Zespołową Nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w 1983 i 1995 r. a także Indywidualną Nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w 1994 r. W roku 2000 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1997 r. został powołany do pracy w „Zespole Koordynującym do Spraw Zwalczania Skutków Urazów Wielonarządowych” przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej. Profesor Rutowski jest członkiem wielu towarzystw naukowych w których pełni funkcje z wyboru: w latach 1996 – 2000 był przewodniczącym Sekcji Polskiej International College of Surgeons, w 1997 r., w 1999 r. został wybrany przewodniczącym Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych, od 1999 roku jest też wiceprzewodniczącym Zarządu Oddziału Dolnośląskiego TChP i członkiem zarządu głównego PTL.