Zieliński Henryk ur. 22. IX 1920 w Szembruczku k/Grudziądza, zginął tragicznie 6 III 1981 we Wrocławiu. Uczestnik kampanii wrześniowej (ranny w bitwie nad Bzurą). Studia historyczne po zwolnieniu z obozu jenieckiego na tajnych kompletach w Krakowie, sfinalizowane w r. 1948 (pod kierunkiem prof. J. Feldmana i K. Piwarskiego). Z Wrocławiem związany od r. 1949, po rozpoczęciu pracy, jako st. asystent, w Instytucie Historii. Doktorat w r. 1950 (pod kierunkiem K. Maleczyńskiego), od r. 1955 docent, w 1962 prof. nadzwyczajny, od 1971 r. prof. zwyczajny. W latach 1965–1966 dziekan Wydz. Fil.-Hist. UWr. Od r. 1964 do 1969 na czele Katedry Historii Polski i Powszechnej XIX i XX wieku, a w latach 1972–1981 Zakładu Historii Polski i Powszechnej XX wieku (od r. 1970 do 1972 kierował, po wymuszonym opuszczeniu Wrocławia z powodu postawy, zajętej podczas „wydarzeń marcowych”, Instytutem Historii UŚ, będąc zarazem dziekanem Wydziału Humanistycznego tej uczelni). Członek komisji podręcznikowej UNESCO PRL–RFN. Historyk dziejów politycznych i społecznych II Rzeczypospolitej, znawca problematyki śląskiej (wydawca m. in. źródeł do dziejów po-wstań śląskich – 1963 r.) oraz stosunków polsko – niemieckich a także badacz zajmujący się losami Polaków, którzy w wyniku decyzji wersalskich pozostali poza granicami II RP. Inicjator badań nad problematyką polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku (twórca szkoły) – rezultaty badań publikowano na łamach redagowanej przezeń serii wydawniczej pod takim właśnie tytułem. Autor blisko 200 pozycji (w tym 12 monografii oraz syntez – poczynając o d autorskiego udziału w realizacji historii PAN po pionierską syntezę, ukazującą dzieje Polski w latach 1864-1939). Już po jego śmierci ukazała się kolejna synteza obejmująca okres 1914 – 1939, przy czym fragmenty tej pracy wykreślone przez cenzurę zostały wkrótce wydane oddzielnie w drugim obiegu. Wypromował 9 doktorów (w tym 5 prof.). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Więcej: W. Suleja, Henryk Zieliński, w: Uczeni wrocławscy, t. 3 (1953–1996), Wrocław 1996; T. Kulak, Profesor doktor Henryk Zieliński 22 IX 1920 – 6 III 1981, Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”, R. 1981, nr 3; Słownik Historyków Polskich, Warszawa 1994.