Grzechowiak Jolanta ur. w 1945 r w Gudelach woj. wileńskie, mgr inż., Politechnika Wrocławska 1969 r., dr nauk chemicznych 1972 r., dr hab. nauk technicznych 1987 r., profesor 2003 r. Rozwój naukowy związany z pracą na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej: adiunkt 1972 – 1988 r., docent 1988 –1992 r., profesor ndzw. PWr od 1992 r. Staże naukowe: Wyższa Szkoła Chemiczno-Technologiczna w Pradze oraz w Bratysławie, Instytut Podstaw Chemicznych Procesów Technologicznych Akademii Nauk w Pradze, staż przemysłowy - PKN ORLEN S.A. Pełnione funkcje: pełnomocnik dziekana ds. studiów inżynierskich 1997-1999 r., z-ca dyrektora Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla PWr ds. dydaktyki i rozwoju kadry. Członek Komisji Analizy Petro i Karbochemicznej PAN (1985-1991), koordynator programu badawczego AN Krajów Socjalistycznych „Termiczne i katalityczne przemiany węglowodorów” 1986-1990, członek Europejskiego Klubu Katalizy od 1997 r., członek Rady Naukowej Instytutu Technologii Nafty w Krakowie od 2001 r., v-ce prezes Polskiego Towarzystwa Zeolitowego (2000-2002). Zainteresowania badawcze: fizykochemia i technologia ropy naftowej, kataliza, procesy wodorowe i fizykochemia powierzchni Wypromowała 3 dr n. chemicznych. Autorka i współautorka 105 prac naukowych, 8 patentów, 3 monografii, 3 skryptów. Nagrody: zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, indywidualna Ministra Edukacji Narodowej. Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi.