Kochman Marian ur. w 1932 r., we Lwowie; studia Uniwersytet Wrocł. i UJ Wydział Mat-Fiz-Chem., mgr 1955 r.; dr n. przyrod. 1961 r., dr hab. n. med. 1970 r.; prof. nzw n. chem.. 1977 r.; prof. zw. 1988 r.; asyst. w Zakładzie Chemii Fizjologicznej AM Wrocław 1955-58; adiunkt w IITD PAN we Wrocławiu 1961-63; adiunkt 1963-71; doc. 1971-74 w Inst.. Biochemii i Biofizyki AM Wrocław; docent w Inst.. Chem Org. i Fiz. PWr 1974-77; visiting professor: Dep. Biochem. Southern Illinois University, Carbondale (USA) 1977 r., 1982-83, Texas Tech. University, Lubbock (USA) 1989 r.; z-ca Dyrektora Inst.. Chem. Org. I Fiz. PWr ds. Nauki 1975-78; kier. międzyresortowego programu „Systemy Biodegradujące, Ich Molekularne Podstawy i Technologie” 1976-80; kier. resortowego programu MNSzWiT „Ewolucja Biologicznych Układów Regulatorowych” 1976-85; kier. Międzyuczelnianego Centrum Biomonitoringu, Biotechnologii i Ochrony Ekosystemów Dolnego Śląska 2000-03; z-ca przewod. Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN od 1997 r., czł. zespołu redakcyjnego Acta Biochimica Polonica; czł. Polskiego Tow. Biochemicznego, Polskiego Tow. Biofizycznego, Wrocławskiego Tow. Naukowego, Rady Naukowej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Wypromował 12 dr n. chem., wśród wychowanków: 1dr hab. Autor 141 publikacji, dorobek ten znajduje się na pierwszym miejscu cytowań pracowników PWr – ponad 1500 cytowań wg. SCI. Badania naukowe prowadzone z zakresu enzymologii oraz molekularnego mechanizmu działania hormonów. Posiadane nagrody: zespołowa II-stopnia (1980) i indywidualna II stopnia (1984) Ministra NSzWiT), indywidualna (1981) i zespołowa (1985) II Wydziału PAN.