Pigłowski Jacek ur. w 1948 r., w Radomiu (Wielkopolska); mgr inż. 1971 r.; dr n. chem. 1976 r.; dr hab. 1988 r. (Technische Universität Dresden, Fakultät Mathematik und Naturwissenschaften, prof. W. Berger); docent w PWr. 1989, prof. nadzw. PWr. 1993 r.; staże naukowe: Technische Universität Dresden 1979-1980, 1987-1988, Freiburger Materialforschungszentrum, Freiburg 1995 r.; funkcje pełnione w PWr: z-ca dyrektora Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych, pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemicznego, kierownik Zakładu Fizykochemii Polimerów 1996-2002, kierownik Zespołu Dydaktycznego Inżynieria Materiałowa (obecnie); członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, International Union of Pure and Applied Chemistry, Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zainteresowania badawcze prof. J. Pigłowskiego koncentrują się wokół zagadnień modyfikacji polimerów, a w szczególności mieszanin polimerowych, syntezy nanokompozytów, modyfikacji powierzchni polimerów z wykorzystaniem technik plazmowych. Autor 107 artykułów, 6 patentów oraz wielu opracowań dla przemysłu. Posiadane nagrody i odznaczenia: Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki (4-krotnie), Rektora Politechniki Wrocławskiej (6-krotnie), Dziekana Wydziału Chemicznego (2-krotnie), Srebrny Krzyż Zasługi.