Walkowicz Mirosław ur. w 1932 r., w Będzinie, zm. w 1989 r., we Wrocławiu; mgr inż. 1955 r. Katedra Chemii Organicznej II Politechniki Wrocławskiej; dr n. chem. 1964 r. Katedra Chemii Organicznej II Politechniki Wrocławskiej; adiunkt 1965 r.; dr hab. 1975 r. Instytut Chemii Organicznej i Fizycznej PWr.; doc. 1976 r.; prodziekan Wydziału Chemicznego 1975-78; zast. dyrektora Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu 1977-81; dyrektor Filii PWr. w Wałbrzychu 1981-82; zast. dyrektora Instytutu Chemii Organicznej i Fizycznej PWr. 1986-89. Zainteresowania badawcze: Chemia terpenów, stereochemia i przemiany chemiczne pochodnych bicyklo[3.1.0]heksanu. Kontynuator szkoły naukowej prof. Henryka Kuczyńskiego: Chemia i Stereochemia Izoprenoidów. Wypromował 2 dr n. chem., wśród wychowanków 1 dr hab. Autor ponad 50 publikacji, 12 patentów i 1 monografii. Posiadane odznaczenia: Złota Odznaka Politechniki Wr., Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.