Pospieszna Janina ur. w 1943 r. w Annopolu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwentka PWr.; mgr inż. el. – 1967 r.; dr inż. – 1975 r.; dr hab. – 1999 r.; z-ca dyr ds. studenckich Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii 1977–1981; red. n. Instytutu od 1982 r.; z-ca dyr. Instytutu ds. badań naukowych 2002–2005; sekr. Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych SEP od 2002–2005; kier. Zakładu Wysokich Napiąć Instytutu od 2005 r.; czł. Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej od 2000 r. Zainteresowania naukowe zawiązane są z inżynierią nowoczesnych materiałów elektroizolacyjnych i biospektroskopią impedancyjną. Autorka około 50 publikacji i współautorka podręcznika akademickiego, skryptu oraz patentu. Za działalność naukowo–badawczą i dydaktyczną została wyróżniona wieloma nagrodami rektora, dziekana Wydz. Elektrycznego PWr. i dyr. Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii PWr. W uznaniu szczególnych osiągnięć w nauczaniu otrzymała Nagrodę Senatu. Odznaczenia: Medal Edukacji Narodowej; Złoty i Brązowy Krzyż Zasługi oraz Złota Odznaka PWr.