Kordylewski Włodzimierz ur. w 1943 r. w Poznaniu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Elektroniki PWr. 1962–1968; inż. specjalista w Energopomiarze we Wrocławiu 1968–1971; konstruktor w Instytucie Miernictwa, Automatyzacji i Budowy Urządzeń Termoenergetycznych – 1971 r.; studia doktoranckie; dr n.t. – 1976 r.; adiunkt w zakładzie Spalania i Detonacji; hab. – 1986 r.; doc. w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów; prof. nadzw. PWr. –1991 r.; tytuł prof. – 1995 r.; kier. Zakładem Spalania i Detonacji od 1990 r.; prodziekan Wydz. Mechaniczno–Energetycznego 1987–1991; po śmierci prof. Bieleckiego, dziekan tego wydz. 1991–1993. Działalność naukowa dotyczy procesów spalania, w szczególności zajmuje się teorią wybuchu cieplnego, wybuchowością pyłów oraz jakością spalania w paleniskach kotłowych. Autor i współautor 146 prac opublikowanych w kraju i za granicą, w tym kilku monografii. Promotor sześciu zakończonych przewodów dr. Czł. Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN oraz kilku innych Stowarzyszeń Naukowych i Technicznych. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Medal Edukacji Narodowej; Złota Odznak PWr.