Miller Ryszard ur. w 1945 r. we Lwowie. Stopnie i tytuły naukowe orz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechaniczno–Energetycznym PWr. – 1969 r.; dr – 1976 r.; hab. –1989 r.; praca w Zakładzie Teorii Spalania Instytutu Miernictwa, Automatyzacji i Budowy Urządzeń Termoenergetycznych; awansując kolejno przez stopnie asystenckie i adiunkta został mianowany prof. nadzw. PWr. – 1993 r.; z-ca dyr. Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów 1990–1996; kier. Zakładu Ochrony Atmosfery w tymże instytucie od 2002 r.; zainteresowania naukowe: zagadnienia związane ze spalaniem gazu ziemnego zaazotowanego, badania modelowe komór spalania kotłów parowych, zagadnienia związane ze stabilnością płomieni dyfuzyjnych, badania mechanizmu wysokotemperaturowego utleniania węglowodorów w strefie popłomiennej oraz zagadnienia ochrony atmosfery i środowiska w procesach spalania. Czł. Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN. Autor i współautor przeszło 100 publikacji oraz licznych patentów. Promotor dwóch przewodów dr. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi i Złota Odznaka PWr.