Rybak Wiesław ur. w 1951 r. w Głogowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechaniczno–Energetycznym na PWr. 1969–1974; praca naukowo-dydaktyczna w Zakładzie Spalanie Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów – 1975 r.; praca dr i stan. doc. – 1982 r.; hab. – 1993 r.; prof. nadzw. PWr. – 1996 r.; prodziekan Wydz. Mechaniczno-Energetycznego PWr. 1996–2002; kier. Zakładem Paliw i Energii w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów – 2003 r.; staże w ośrodkach naukowych we Francji i w Niemczech 1989–1993 i 1994–1998; zajmuje się zagadnieniami teorii i praktyki spalania, a w szczególności użytkowaniem i spalaniem stałych paliw kopalnych i paliw alternatywnych w energetyce. Autor i współautor 83 opublikowanych prac naukowych, w tym jednej monografii; czł. Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, The International Flame Research Fundation (Holandia), The Combustion Institut, Pittsburgh(USA) oraz Polskiego Instytutu Spalania. Promotor trzech zakończonych przewodów doktorskich. Za cykl prac dotyczących badań nad kinetyką i mechanizmem spalania węgla otrzymał nagrodę im. B. Stefanowskiego PAN – 1991 r.