Zworski Paweł ur. w 1929 r. w Augustowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechanicznym i Mechaniczno-Energetycznym PWr. 1951–1956; doktorat na Wydz. Mechanicznym PWr. – 1965 r.; doc. – 1972 r.; praca dydaktyczną od 1955 r.; mgr inż., praca w Katedrze Maszyn Wodnych na Wydz. Mechaniczno-Energetycznym 1956–1968; na Wydz. Mechanicznym w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn od 1970 r.; specj.: budowa i eksploatacja maszyn wodnych, a w szczególności projektowanie i eksploatacja pomp i układów pompowych specjalnego przeznaczenia; inicjator i kier. budowy Laboratorium Pomp i Transportu Hydraulicznego PWr.; czł. Zarządu Stowarzyszenia-Wspólnota Polska; Rady Naukowej ZG Związku Sybiraków; wiceprezes Stowarzyszenia - Straż Mogił Polskich na Wschodzie. Autor i współautor 35 prac opublikowanych, w tym 15 patentów. Promotor pięciu obronionych rozpraw dr.