Kalinowski Eugeniusz ur. w 1927 r. w Siedlcach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechaniczno–Elektrotechnicznym PWr. 1946–1950; mł. asystent PWr. – 1950 r.; przeszedł wszystkie stopnie awansu prac. dydaktycznego; praca doktorska na Wydz. Mechanicznym PWr. – 1963 r.; hab. na PŚl. w Gliwicach; doc. –1968 r.; prof. nadzw. – 1976 r.; prof. zw. – 1992 r.; kier. Zakładu Termodynamiki 1973–1999; dyr. Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów 1981–1984 oraz 1993–1999; z-ca dyr. tegoż Instytutu 1987–1993; spec. w zagadnieniach związanych z termodynamiką, przekazywaniem ciepła i ich zastosowaniami. Autor lub współautor 78 opublikowanych prac naukowych, artykułów i komunikatów w tym trzech skryptów i dwóch podręczników akademickich. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal Edukacji Narodowej; Złota Odznaka PWr.; także kilkakrotnie otrzymał Nagrody Ministra Nauki oraz nagrody w konkursach ogólnopolskich.