Gotszalk Ryszard ur. w 1925 r. w Obrębku, pow. pułtuski. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Elektrycznego PWr. – 1950 r.; nauczyciel akademicki; asystent prof. K. Idaszewskiego; asystent – 1948 r.; mgr inż. – 1950 r.; adiunkt – 1956 r.; dr n.t. – 1962 r.; dr hab. – 1968 r.; doc. – 1968 r.; prof. nadzw. – 1979 r.; prodziekan Wydz. Elektrycznego 1969–1981; kier. Zakładu Elektrycznych Układów Pomiarowych w Instytucie Metrologii Elektrycznej 1968–1990; czł. Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i PTETiS. Twórca kierunku naukowego: Systemy do pomiarów materiałów izolacyjnych i wielkości elektrycznych. Tematyka badawcza: kompensatory napięcia przemiennego, układy do pomiaru pojemności i tg