Królicki Zbigniew ur. w 1953 r. w Kłodzku. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechaniczno-Energetycznym PWr. 1972–1977; studia na Studium Doktoranckim w Inst. Techniki Cieplnej i Mech. Płynów 1977–1981; dr n. t. – 1981 r.; praca naukowo-dydaktyczna w Zakładzie Chłodnictwa w wymienionym instytucie; hab. na Wydz. Mechaniczno–Energetycznym – 1991 r.; prof. nadzw. PWr. – 1995 r.; kier. Zakładem Chłodnictwa i Kriogeniki – 1997 r.; a po reorganizacji Zakładem Chłodnictwa i Systemów Klimatyzacyjnych, kier. w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów – 2003 r. Zajmuje się modelowaniem rzeczywistych przepływów dwufazowych adiabatycznych i nie adiabatycznych w połączeniu z procesem dławienia czynników nie destrukcyjnych dla warstwy ozonowej. Prezes Stowarzyszenia Działań ekologicznych oraz czł. Komisji B2 Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu. Autor i współautor 98 opublikowanych prac naukowych, w tym jednej monografii. Promotor trzech zakończonych i obronionych prac dr.