Chorowski Maciej ur. w 1958 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechaniczno–Energetycznym PWr. 1977–1982; asystent w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów PWr. – 1982 r.; staż w Zakładzie Aparatury Kriogenicznej Kriopan w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu 1987–1988; dr n. t. – 1990 r.; staże badawcze w Stanford University w USA oraz Leeds University w Wlk. Brytanii 1990–1995; praca w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie 1996–1998; hab. Wydz. Mech–Energ. PWr. – 2000 r.; prof. nadzw. PWr. – 2002 r.; prodziekan Wydz. Mech-Energ. ds. nauki i współpracy zagranicznej od 2002 r.; specjalista w dziedzinie kriogeniki i chłodnictwa; zajmuje się nowymi czynnikami stosowanymi w kriogenice i chłodnictwie; prowadzi badania systemów bezpieczeństwa eksploatacji instalacji kriogenicznych. Oficera łącznikowy przemysłu polskiego z CERN w Genewie od 1998 r. Autor i współautor 70 opublikowanych prac naukowych, w tym monografii, dwóch skryptów i jednego podręcznika nt. Krioterapii.