Górecki Januariusz ur. w 1937 r. w Radomiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechaniczno-Energertycznym PWr. 1957–1962; asystent w Katedrze pomiarów Maszyn; doktorat w Instytucie Miernictwa Automatyzacji i Budowy Urządzeń Termoenergetycznych PWr. – 1971r.; dr hab. – 2002 r.; prof. nadzw. PWr. – 2005 r.; kier. Zakładu Miernictwa i Eksploatacji maszyn i Urządzeń Termoenergetycznych od 2004 r.; prodziekan Wydz. Mechaniczno-Energetycznego PWr. – 2005 r. Obszar jego zainteresowań naukowych obejmuje dziedzinę miernictwa cieplnego, mechaniki płynów, a także określania parametrów wybuchowych pyłów przemysłowych i związanego z tym zagrożenia wybuchowego instalacji i obiektów przemysłowych. Zajmuje się również oceną i optymalizacją eksploatacji cieplnych urządzeń energetycznych. Autor lub współautor pięciu podręczników i skryptów, 68. prac naukowych opublikowanych lub wygłoszonych na konferencjach naukowo technicznych w kraju i za granicą, pięciu zastrzeżeń patentowych oraz 76 prac niepublikowanych. Czł. SIMP i SPE. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi i Złota Odznaka PWr.; nagroda III st. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Techniki; nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo–techniczne – 2002 r.