Gawliński Marek ur. w 1941 r. w Dębicy. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Mechaniczno– Energetycznym 1960–65; asystent – stażysta w Katedrze Maszyn Wodnych – 1965 r.; pracę doktorską obronił w Instytucie Maszyn i Urządzeń Hydraulicznych oraz Aparatury Przemysłowej – 1972 r.; hab. na Wydz. Mechaniczno–Energetycznym – 2004 r.; z-ca dyr. Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów 1979–1982 oraz 1996–1999; dyr. Pionu Kształcenia Kadry Naukowej w Politechnice Wrocławskiej 1982– 1990; kier. Zakładu Podstaw Konstrukcji i Urządzeń Energetycznych – 1992–-r. Zainteresowania naukowe związane są z podstawami konstrukcji maszyn oraz techniką uszczelniania maszyn i urządzeń. Autor lub współautor skryptu oraz ponad 80 artykułów i referatów, jednej monografii, ośmiu patentów, pięciu wdrożeń oraz 60 prac niepublikowanych. Prowadził badania na zlecenia firm kraj. i zagr. Promotor dwóch rozpraw dr. będących w końcowej fazie redakcji. Współzał. czas. Hydraulika i Pneumatyka oraz czł. Rad Programowych dwóch czasopism. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Medal 40–lecia; Złota Odznaka PWr.