Wnuczak Eugeniusz Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fiz. UWr Wydz. Mat.-Fiz.-Chem. – 1952 r.; mgr inż. mech. prec. i optyki Wydz. Mechaniczny PWr. – 1956 r.; dr n. t. Wydz. Mechaniczny PWr. – 1962 r.; dr hab. n. t. Wydz. Podstawowych Problemów Techniki PWr. – 1987 r.; asystent w Katedrze Fizyki Uniwersytetu i PWr. – 1950 r.; st. asystent, adiunkt – 1962 r.; doc. – 1987 r.; prof. nadzw. PWr. – 1992 r.; kier. działu zbiorów i demonstracji, opiekun działu w laboratorium dydaktycznym, opiekun fizyki na Wydz. Górniczym; z-ca dyr. Instytutu Fizyki 1987–1991; rzecznik prasowy rektora; przewodniczący uczelnianej Komisji ds. Skarg i Odwołań; prezes ZNP w PWr.; czł. władz krajowych ZNP; czł. Senatu PWr. 1994–1986; działalność dydaktyczna (wykłady, ćwiczenia, seminaria, organizacja laboratoriów, autor czterech podręczników, w tym jeden w jęz. niemieckim, oraz szeregu skryptów; inicjator i uczestnik wykładów (międzywydziałowych) w językach obcych dla studentów pierwszych lat studiów PWr. Zainteresowania naukowe: Optyka techniczna, konstrukcja i teoria działania przyrządów optycznych, w szczeg. urządzeń do szybkiej i ultraszybkiej kinematografii (m.in. konstrukcja, teoria działania oraz realizacja dwóch nowych kamer).