Zaleski Janusz ur. w 1955 r. w Oleśnicy. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Podstawowych Problemów Techniki PWr. 1973–1978; studia doktoranckie w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych PWr.; st. asystent w zakł. Aparatury Procesowej – 1982 r.; praca doktorska – 1983 r.; adiunkt w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych – 1984 r.; hab. na Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr. – 1987 r.; doc. – 1990 r.; kier. Zakładu Aparatury Procesowej w swoim macierzystym instytucie; prof. PWr. – 1992 r.; spec. w dziedzinie stosowania metod analizy wymiarowej przy planowaniu badań eksperymentalnych, stochastycznego modelowania procesów oraz stosowania metod matematycznych w inżynierii środowiska i procesowej. Wojewoda Wrocławski 1993–2002. Autor i współautor ponad 60 opublikowanych w kraju i za granicą prac naukowych, w tym dwóch monografii i dwóch skryptów.