Gierowski Józef Andrzej ur. w 1922 r. w Częstochowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: okres studiów przypadł mu na czas wojny, dlatego też łącząc pracę zawodową z konspiracją w szeregach AK, studiował jednocześnie historię na tajnym UJ 1941–1944; asystent–wolontariusz przy katedrze Historii Polski Nowożytnej UJ; mgr (u prof. W. Konopczyńskiego) – 1946 r.; praca na UWr. u boku prof. W. Czaplińskiego; doktorat w Krakowie – 1947 r.; sekr. tech. Koła Miłośników Literatury i Języka Polskiego we Wrocławiu – organizacja tzw. czwartków literackich 1948–1951; prac. Instytutu Historii PAN, początkowo w Zakładzie Historii Śląska 1953–1968; doc. w Katedrze Historii Powszechnej –1954 r; prof. nadzw. (w katedrze Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII w.) – 1958 r.; prof. zw. w Krakowie (w roku 1965 powrócił na UJ i pracował tam do 1992 r.) – 1970 r.; w okresie wrocławskim prodziekan Wydz. Filozoficzno-Historycznego 1954–1956; dziekan tegoż Wydz. 1964–1965; prorektor UWr 1958–1961; w Krakowie przez wiele lat stał na czele tamtejszego Instytutu Historii 1967–1972; rektor UJ 1981–1987. Po wyjeździe do Krakowa utrzymywał nadal kontakty naukowe z wrocławskim środowiskiem i pełnił na pół etatu funkcję kier. Zakładu Historii Śląska w Instytucie Historycznym 1978–1981. Wielostronne badania archiwalne w Niemczech, Francji, Szwecji, we Włoszech, Wielkiej Brytanii, USA i ZSRR. Zainteresowania badawcze dot. problematyki polityczno–ustrojowej szlacheckiej Rzeczypospolitej, zwłaszcza doby saskiej, nowożytnych dziejów Śląska, w tym również Wrocławia, gdzie stworzył podwali szkoły naukowej, wreszcie relacjom polsko–-żydowskim ze szczególnym uwzględnieniem historii i kultury Żydów w Polsce. Autor ok. 500. prac, w tym kilkunastu monografii (m.in. Między saskim absolutyzmem a złotą wolnością – 1953, W cieniu Ligi Północnej – 1972), syntez (historii Włoch oraz historii Polski lat 1505–1864), a także współautorem historii Śląska i historii dyplomacji polskiej. Odznaczenia m.in.: Komandoria Orderu „Al. Merito della Republica Italiana” oraz Krzyż Oficerski O.O.P. Doktor hc. UWr. – 1992 r. Szerzej o nim: J. Rozynek, J. Ziółkowski, Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego 1948–2002, Wrocław 2002; K. Matwijowski, Sylwetka jubilata (szkic z okazji 80 rocznicy prof. dr Józefa Andrzeja Gierowskiego), w: Rzeczpospolita wielu wyznań. Materiały z międzynarodowej konferencji Kraków, 18–20 listopada 2002, pod red. A. Kaźmierczyka, A.K. Link-Lenczowskiego, M. Markiewicza i K. Matwijowskiego, Kraków 2004.