Inglot Stefan ur. w 1902 r. w Albigowej k. Łańcuta, zm. w 1994 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Filozoficznym UJK we Lwowie, gdzie specjalizował się w historii gospodarczej i społecznej, pozostając pod wpływem formującego wówczas swą szkołę historii gospodarczej prof. Franciszka Bujaka; asystentura w Katedrze Historii Społecznej i Gospodarczej UJK 1922–1924; pracownik Biblioteki ZN im. Ossolińskich – 1924 r.; doktorat – 1926 r.; archiwalne kwerendy w Paryżu, Brukseli i Strasburgu 1927–1929, dzięki czemu habilitował się przedstawiając pracę Kolonie w średniowiecznej Alzacji – 1933 r.; wykładowca historii handlu w Akademii Handlu Zagranicznego 1928–1930; doc. UJK od 1932 r.; prof. tyt. – 1939 r.; podczas wojny prac. Ossolineum i uczestnik tajnego nauczania, a ponadto czł. władz wojewódzkich konspiracyjnego SL.; po wojnie do 1950 r. w Krakowie; prof. kontraktowy; org. Katedry Historii Społecznej i Gospodarczej (następnie Zakładu Historii Gospodarczej, Demografii i Statystyki) – 1946 r., którą kierował do momentu przejścia na emeryturę – 1972 r.; wykłady we wrocławskiej WSE 1946–1951; prodziekan Wydz. Filozof.-Hist. – 1954 r.; dziekan 1954–1958; czł. Senatu UWr 1954–1960 i 1962–1964; czł. Lwowskiego Tow. Naukowego 1934–1939; sekr. gener. PTH (), współzałożyciel WTN i wieloletni czł. zarządu towarzystwa; wiceprezes WTMH (1952–1966), od r. 1961 czł. Komisji Koordynacyjnej Badań nad Historią Wsi PAN, od r. 1964 czł. Rady Naukowej Zarz. Głównego Centrali Rolniczej Spółdzielni Samopomoc Chłopska; czł. PAU – 1991 r.; czł. koresp. Węgierskiej Akademii Nauk; dr hc. UWr – 1977 r. Badacz dziejów wsi i rolnictwa (twórca w tym zakresie szkoły naukowej zwanej wrocławską szkołą historii społeczno–gospodarczej). Autor fundamentalnej Historii chłopów polskich (1970) oraz ponad 400 publikacji. Wypromował 26 dr., w tym siedmiu prof. i dr. hab. Odznaczenia m.in.: medale 10- i 15-lecia PRL; Złoty Medal UWr – 1981 r.;, Krzyż Oficerski O.O.P. – 1956 r.; Order Sztandaru Pracy II kl. – 1972 r. Szerzej o nim: Z. Kwaśny, Stefan Inglot, w: Uczeni wrocławscy, t. 3 (1953–1996), Wrocław 1996; Słownik Historyków Polskich, Warszawa 1994; J. Rozynek, J. Ziółkowski, Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Wrocławskiego 1948–2002, Wrocław 2002 oraz Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, R. 1994.