Bartosiewicz Tadeusz ur. w 1926 r. we wsi Zastawcze, woj. tarnopolskie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia I stopnia w WSE we Wrocławiu – 1951 r.; mgr – 1962 r.; dr (praca doktorska pt.: „Sekwencyjna procedura budowy prognoz prostych i złożonych”) – 1972 r.; dr hab. (praca pt. „Ekonometryczne metody prognozowania plonów zbóż”) – 1986 r.; prof. WSB w Poznaniu – 1996 r.; praca w WUS we Wrocławiu (opracował, obowiązujący do tej pory, wzorzec Wojewódzkiego Rocznika Statystycznego)1962–1966; kier. Pracowni Regionalnej Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych (ZBSE) GUS i PAN 1966–1991; zajęcia dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) – AE we Wrocławiu. Prowadzone przez niego badania miały charakter podstawowy (teoretyczny) jednak wyniki tych badań znalazły częściowo zastosowanie w praktyce. Autor lub współautor 40 publikacji, w tym: Komputerowy system prognozowania (z prac ZBSE z. 97/1977); Prognozowanie przez analogię – na przykładzie długookresowej prognozy rozwoju indywidualnej motoryzacji samochodowej w Polsce (Zeszyty Metodyczne nr 18, GUS 1977).