Smutnicki Czesław Adam ur. w 1954 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr. inż. el. Wydz. Elektroniki PWr. – 1978 r.; dr n. t. – 1981 r.; dr hab. PW – 1998 r.; adiunkt w Instytucie Cybernetyki Technicznej PWr. 1981–2000; prof. nadzw. PWr. od 2001 r.; prodziekan Wydz. Elektroniki PWr. 2002–2005; dyr. Instytutu Informatyki, Automatyki i Robotyki PWr (poprzednio Instytut Cybernetyki Technicznej) – 2005 r. Zainteresowania naukowo-badawcze obejmują m.in.: teorię i technikę optymalizacji, teorię i praktykę szeregowania zadań, optymalizację i sterowanie w dyskretnych procesach produkcyjnych, systemy JIT, teorię i inżynierię algorytmów, zastosowania badań operacyjnych w automatyce, zastosowania komputerów w automatyce, komputerowe systemy wspomagające. Autor lub współautor ponad 150 prac (ponad 90 publikacji recenzowanych, w tym 18 artykułów w czas. z listy filadelfijskiej i 14 w czas. kraj.), monografii (w jęz. angielskim), dwóch książek, rozdz. w dwóch monografiach zagr., red. monografii, ponad 50 referatów na konferencjach kraj. i międzynarodowych. Posiada ponad 220 cytowań według Science Citation Index Extended, wiele cytowań w książkach zagr. oraz omówienia publikacji w książkach zagr. Wypromował dwóch dr. n. t. Otrzymał wyróżnienie Highest Quality Rating przyznane przez Anbar Electronic Intelligence za najczęściej cytowaną publikację. Prowadzenia sesji konferencyjnych oraz do udziału w komitetach organizacyjnych konferencji. Recenzent wydawniczy prac dla czas. międzynarodowych, recenzent prac dr. i w konkursach PTI. Udział w międzynarodowym projekcie badawczym International Comparative Study in DSS Developement 1989–1991, pod auspicjami IIASA, Laxenburg, Austria, gdzie uzyskał najwyższą ocenę. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr.; nagroda (zespołowa) MEN, oraz wiele nagród JM Rektora PWr., dziekana Wydz. Elektroniki PWr.; dyr. ICT za osiągnięcia w dziedzinie naukowej i dydaktyczno–wychowawczej. Szerzej o nim: w Złotej Księdze Nauki Technicznych, Helion 2003, oraz w Księdze 50-lecia Wydziału Elektroniki PWr.